Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 04/02/2020 50,072,636
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 04/02/2020

46,563,873

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 104%