Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 03/02/2020 48,063,387
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 03/02/2020

45,394,286

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 102%