Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 02/02/2020 43,539,195
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 02/02/2020

44,059,735

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 99%