Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 01/02/2020 44,580,275
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 02 tính đến ngày 01/02/2020

44,580,275

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 100%