Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 31/01/2020 43,829,810
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 31/01/2020

44,635,240

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 92%