Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

07/11/2015

39043,83

2432,15

18h

07/11/2014

34240,899

2132,88

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

114,03%

114,03%

-