Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 30/01/2020 41,618,709
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 30/01/2020

44,662,087

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 92%