Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 29/01/2020 35,969,460
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 29/01/2020

44,767,031

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 92%