Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

05/11/2015

40060,57

2670,73

18h

05/11/2014

34135,063

2306,09

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

117,36%

115,81%

-