Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 28/01/2020 32,277,844
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 28/01/2020

45,081,230

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 93%