Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 27/01/2020 30,597,263
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 27/01/2020

45,555,430

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 94%