Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 26/01/2020 30,213,523
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 26/01/2020

46,130,744

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 95%