Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 25/01/2020 30,706,929
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 25/01/2020

46,767,433

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 96%