Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 24/01/2020 38,125,511
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 24/01/2020

47,436,620

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 98%