Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 23/01/2020 35,493,931
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 23/01/2020

47,841,451

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 98%