Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 22/01/2020 39,711,436
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 22/01/2020

48,402,702

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 100%