Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 21/01/2020 44,697,440
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 21/01/2020

48,816,572

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 101%