Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

04/11/2015

38507,82

2491,87

18h

04/11/2014

34076,063

2318,49

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

113,01%

107,48%

-