Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 20/01/2020 46,660,644
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 20/01/2020

49,022,528

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 101%