Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 19/01/2020 44,827,795
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 19/01/2020

49,146,838

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 101%