Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 17/01/2020 49,344,543
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 17/01/2020

49,501,582

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 102%