Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 16/01/2020 51,334,650
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 16/01/2020

49,511,397

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 102%