Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 15/01/2020 51,297,953
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 15/01/2020

49,389,847

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 102%