Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 14/01/2020 50,821,837
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 14/01/2020

49,253,554

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 101%