Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 13/01/2020 49,467,599
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 13/01/2020

49,132,917

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 101%