Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

03/11/2015

37116,72

2544,00

18h

03/11/2014

34686,506

2311,92

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

107,01%

110,04%

-