Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 12/01/2020 44,761,047
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 12/01/2020

49,105,027

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 101%