Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 11/01/2020 49,625,060
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 11/01/2020

49,499,934

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 102%