Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 10/01/2020 52,055,026
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 10/01/2020

49,487,421

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 102%