Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 09/01/2020 52,304,215
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 09/01/2020

49,202,132

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 101%