Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 08/01/2020 52,285,812
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 08/01/2020

48,814,372

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 101%