Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

02/11/2015

35908,22

2513,37

18h

02/11/2014

32936,4715

2005,68

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

109,02%

125,31%

-