Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 07/01/2020 51,911,919
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 07/01/2020

48,318,451

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 99%