Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 06/01/2020 50,627,927
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 06/01/2020

47,719,540

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 98%