Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 05/01/2020 46,316,500
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 05/01/2020

47,137,863

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 97%