Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 04/01/2020 49,028,913
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 04/01/2020

47,343,204

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 97%