Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 03/01/2020 50,256,194
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 03/01/2020

46,781,300

KWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 96%