Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 02/01/2020 48,564,071
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 02/01/2020

45,043,854

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 93%