Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

31/10/2015

40413,20

2283,64

18h

31/10/2014

39569,116

2365,2

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

102,13%

96,55%

-