Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 01/01/2020 41,523,636
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 01 tính đến ngày 01/01/2020

41,523,636

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 85%