Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 31/12/2019 47,274,562
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 31/12/2019

48,571,010

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 99%