Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

01/11/2015

31246,55

2104,46

18h

01/11/2014

36842,856

2209,08

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

84,81%

95,26%

-