Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 30/12/2019 47,624,029
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 30/12/2019

48,614,225

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 99%