Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 29/12/2019 44,920,007
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 29/12/2019

48,648,370

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 99%