Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

30/10/2015

44758,73

2605,53

18h

30/10/2014

38995,31

2483,57

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

114,78%

104,91%

-