Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

29/10/2015

45567,65

2685,36

18h

29/10/2014

37597,493

2478,28

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

121,20%

108,36%

-