Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

28/10/2015

44898,32

2651,77

18h

28/10/2014

37049,343

2386,28

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

121,19%

111,13%

-