Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

27/10/2015

43897,42

2624,87

18h

27/10/2014

37416,745

2411,1

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

117,32%

108,87%

-