Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

26/10/2015

42440,88

2612,40

18h

26/10/2014

32824,74

2138,16

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

129,30%

122,18%

-