Ngày

Sản lượng điện

Công suất cực đại

A [MWh]

Pmax [MW]

Thời điểm

25/10/2015

37493,68

2312,04

18h

25/10/2014

34386,63

2242,67

18h

So với cùng kỳ năm trước  (%)

109,04%

103,09%

-